Motorola 2W SB 132-174 MHZ, 600 KHZ BW, 4MHZ GB 70DB GAIN, - DS613808308G1

Motorola 2W SB 132-174 MHZ, 600 KHZ BW, 4MHZ GB 70DB GAIN, - DS613808308G1
Categories: brand, Motorola
Brand: Motorola
5.99 USD
Buy Now

Motorola 2W SB 132-174 MHZ, 600 KHZ BW, 4MHZ GB 70DB GAIN, - DS613808308G1